Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Mã SP : F6VF
Model : 708-2G-00700
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 280
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Mã SP : 3IHB
Model : K3V112DT-9C32-04
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Mã SP : RSGT
Part Number , S/N : 4633472
Model : HPV145
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Mã SP : 5WMY
Part Number , S/N : 9151953
Model : EX270-5 EX280-5
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Mã SP : 059K
Part Number , S/N : 9256125
Model : HPV118HV0-25A
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Mã SP : K107
Part Number , S/N : 9217993
Model : PV116-145
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI

Mã SP : 5KG6
Model : AP2D36 KP2D36
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Mã SP : 597C
Model : 31N6-10100
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Kawasaki

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Kawasaki

Mã SP : S6ED
Model : K5V140DTP-9N29
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Kawasaki

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Kawasaki

Mã SP : 73X1
Model : 31N6-17010
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Komatsu PC50MR-2 PC60

Bơm Thủy Lực Komatsu PC50MR-2 PC60

Mã SP : NVOD
Part Number , S/N : 14524052
Model : Komatsu PC50MR-2 PC60
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc CAT

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc CAT

Mã SP : 295K
Model : K5V80DT-9N0Y-02
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Mã SP : AQO6
Model : K5V80DT-9N0Y-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Mã SP : 9I96
Model : K3V112DTP-HN1F-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : IMOZ
Model : K3V112DT-9C32-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU

Mã SP : 2DI1
Model : K5V140DTP-9N29
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : 1GAE
Model : K5V140DTP-YT6K-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : 32W7
Model : R360-7 R360-5
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy komatsu PC50UU PC200 PC300 PC400

Máy Bơm Thủy komatsu PC50UU PC200 PC300 PC400

Mã SP : 3GSU
Part Number , S/N : 708-2G-00700 705-41-08090 708-2L-00300 705-52-21070
Model : K5V200DTH-9C1Z-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : R9KH
Model : K5V80DTP-9N61
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : ZNUT
Model : KPSV2D27
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : DZA6
Model : KPSV2D27
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : N2HD
Model : K5VP2D28
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN

Mã SP : WPSO
Model : K5VP2D36
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc VOLVO

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc VOLVO

Mã SP : QC2M
Model : K3V63DT-9N0Q
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI

Mã SP : QBZ9
Model : K3V63DT-9N19
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 82kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc SANY

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc SANY

Mã SP : VGC6
Model : K3V63DT-9P0H
Brand ( Hiệu ) : Sany
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hyundai

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hyundai

Mã SP : US5D
Model : K3V63DT-9C0S
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 81
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN

Mã SP : C2W6
Model : K3V63DT-HNOV
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Daewoo

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Daewoo

Mã SP : YCIT
Model : K3V112DT-HNOV
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Trọng lượng , (Kg) : 150
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực piston KOMATSU

Bơm thủy lực piston KOMATSU

Mã SP : EM5W
Part Number , S/N : 705-41-08090
Model : PC40-7 PC50UU
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Mã SP : L2VA
Part Number , S/N : 708-2L -00440
Model : PC200-6 PC210-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Mã SP : 4AZB
Part Number , S/N : 708-2L -00300
Model : PC200-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Mã SP : MU98
Part Number , S/N : 708-2H-01027 708-2H-00027
Model : PC400-7 PC450-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 360kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : QJWB
Model : K5V140 LC10V00005F4
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : 98CT
Model : K5V200
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 210kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : I1JM
Model : YN10V00023F1 YN10V00023F2 YN10V00023F3
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 143kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : WUF2
Model : K5V200 LS10V00016F1 LS10V00016F2
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 210kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : ITWF
Model : YN10V00023F1
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 143kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : BZHY
Model : YN10V00036F1
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO

Mã SP : YPUZ
Model : PVD-1B
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 66kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU

Mã SP : 8IK9
Model : K3V63DT-9N0Q-04
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KAWASAKI

Máy Bơm Thủy Lực Piston KAWASAKI

Mã SP : 5X9B
Model : K3V180DT-9N29-01
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 198kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giá đỡ bơm TOYOTA

Giá đỡ bơm TOYOTA

Mã SP : GD-01
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giá đỡ bơm TOYOTA

Giá đỡ bơm TOYOTA

Mã SP : GD-00
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm

Bơm

Mã SP : AY00-038
Model : YJ-528
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá