Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43693
Thông số kỹ thuật : 23×9-10 , 23*9-10
Model : 23×9-10 , 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43692
Thông số kỹ thuật : 23×9-10 , 23*9-10
Model : 23×9-10 , 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 600-9,6.00-9 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 600-9,6.00-9 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43691
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 600-9,6.00-9 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 600-9,6.00-9 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43690
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43689
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43682
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-18 28*9-15 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 28x9-18 28*9-15 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43674
Thông số kỹ thuật : 28x9-15 28*9-15
Model : 28x9-18 28*9-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-18 28*9-15 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 28x9-18 28*9-15 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43671
Thông số kỹ thuật : 28x9-15 28*9-15
Model : 28x9-18 28*9-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43670
Thông số kỹ thuật : 21x8-9 , 21*8-9
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43665
Thông số kỹ thuật : 21x8-9 , 21*8-9
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.50-10 , 650-10 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 6.50-10 , 650-10 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43664
Thông số kỹ thuật : 650-10,6.50-10
Model : 6.50-10 , 650-10
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.50-10 , 650-10 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 6.50-10 , 650-10 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43663
Thông số kỹ thuật : 650-10,6.50-10
Model : 6.50-10 , 650-10
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 CEAT- Đặc

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 CEAT- Đặc

Mã SP : VTH43661
Thông số kỹ thuật : 16*6-8 , 16x6-8
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43660
Thông số kỹ thuật : 16*6-8 , 16x6-8
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.50-15,750-15 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 7.50-15,750-15 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43658
Thông số kỹ thuật : 7.50-15,750-15
Model : 7.50-15,750-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.50-15,750-15 CEAT- ĐẶC

Lốp xe nâng 7.50-15,750-15 CEAT- ĐẶC

Mã SP : VTH43655
Thông số kỹ thuật : 7.50-15,750-15
Model : 7.50-15,750-15
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43652
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 CEAT- ĐẶC

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 CEAT- ĐẶC

Mã SP : VTH43651
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 CEAT- Hơi

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 CEAT- Hơi

Mã SP : VTH43649
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 CEAT- ĐẶC

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 CEAT- ĐẶC

Mã SP : VTH43646
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : CEAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Ấn Độ
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá