Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 48.666 N.m Feiyao-Kiet 35MXTA

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 48.666 N.m Feiyao-Kiet 35MXTA

Mã SP : VTH85028
Model : 35MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 43.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 80-155mm, 47.454 N.m Feiyao-Kiet W-35000

Cờ lê thủy lực 80-155mm, 47.454 N.m Feiyao-Kiet W-35000

Mã SP : VTH85027
Model : W-35000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 110-155mm, 41.882 N.m Feiyao-Kiet 30XLCT

Cờ lê thủy lực 110-155mm, 41.882 N.m Feiyao-Kiet 30XLCT

Mã SP : VTH85024
Model : 30XLCT
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 20.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 34.725 N.m Feiyao-Kiet 25MXTA

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 34.725 N.m Feiyao-Kiet 25MXTA

Mã SP : VTH85023
Model : 25MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 31.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 75-135mm, 30.510 N.m Feiyao-Kiet W-22000

Cờ lê thủy lực 75-135mm, 30.510 N.m Feiyao-Kiet W-22000

Mã SP : VTH85021
Model : W-22000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 7.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 34.014 N.m Feiyao-Kiet S-25000

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 34.014 N.m Feiyao-Kiet S-25000

Mã SP : VTH85017
Model : S-25000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 26.664 N.m Feiyao-Kiet 20MXTA

Cờ lê thủy lực 2-1/2'', 26.664 N.m Feiyao-Kiet 20MXTA

Mã SP : VTH85014
Model : 20MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 65-115mm, 20.337 N.m Feiyao-Kiet W-15000

Cờ lê thủy lực 65-115mm, 20.337 N.m Feiyao-Kiet W-15000

Mã SP : VTH85011
Model : W-15000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 50-115mm, 18.521 N.m Feiyao-Kiet 14XLCT

Cờ lê thủy lực 50-115mm, 18.521 N.m Feiyao-Kiet 14XLCT

Mã SP : VTH85006
Model : 14XLCT
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 11.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 15.516 N.m Feiyao-Kiet 10MXTA

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 15.516 N.m Feiyao-Kiet 10MXTA

Mã SP : VTH85003
Model : 10MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 13.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 14.914 N.m Feiyao-Kiet S-11000

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 14.914 N.m Feiyao-Kiet S-11000

Mã SP : VTH84999
Model : S-11000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 46-90mm, 10.941 N.m Feiyao-Kiet 8XLCT

Cờ lê thủy lực 46-90mm, 10.941 N.m Feiyao-Kiet 8XLCT

Mã SP : VTH84995
Model : 8XLCT
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 50-105mm, 10.846 N.m Feiyao-Kiet W-8000

Cờ lê thủy lực 50-105mm, 10.846 N.m Feiyao-Kiet W-8000

Mã SP : VTH84992
Model : W-8000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 10.780 N.m Feiyao-Kiet 8MXTA

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 10.780 N.m Feiyao-Kiet 8MXTA

Mã SP : VTH84988
Model : 8MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 9.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 8.144 N.m Feiyao-Kiet S-6000

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 8.144 N.m Feiyao-Kiet S-6000

Mã SP : VTH84987
Model : S-6000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 7.528 N.m Feiyao-Kiet 5MXTA

Cờ lê thủy lực 1-1/2'', 7.528 N.m Feiyao-Kiet 5MXTA

Mã SP : VTH84986
Model : 5MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 36-65mm, 5.858 N.m Feiyao-Kiet 4XLCT

Cờ lê thủy lực 36-65mm, 5.858 N.m Feiyao-Kiet 4XLCT

Mã SP : VTH84985
Model : 4XLCT
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 3.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 36-85mm, 5.423 N.m Feiyao-Kiet W-4000

Cờ lê thủy lực 36-85mm, 5.423 N.m Feiyao-Kiet W-4000

Mã SP : VTH84984
Model : W-4000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 4.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1'', 4.512 N.m Feiyao-Kiet 3MXTA

Cờ lê thủy lực 1'', 4.512 N.m Feiyao-Kiet 3MXTA

Mã SP : VTH84983
Model : 3MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 4.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 1'', 4.339 N.m Feiyao-Kiet S-3000

Cờ lê thủy lực 1'', 4.339 N.m Feiyao-Kiet S-3000

Mã SP : VTH84982
Model : S-3000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 30-60 mm, 2.712 N.m Feiyao-Kiet W-2000

Cờ lê thủy lực 30-60 mm, 2.712 N.m Feiyao-Kiet W-2000

Mã SP : VTH84980
Model : W-2000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 24 - 55 mm, 2.328 N.m Feiyao-Kiet 2XLCT

Cờ lê thủy lực 24 - 55 mm, 2.328 N.m Feiyao-Kiet 2XLCT

Mã SP : VTH84976
Model : 2XLCT
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 3/4'', 1.898 N.m Feiyao-Kiet S-1500

Cờ lê thủy lực 3/4'', 1.898 N.m Feiyao-Kiet S-1500

Mã SP : VTH84971
Model : S-1500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cờ lê thủy lực 3/4'', 1.837 N.m Feiyao-Kiet 1MXTA

Cờ lê thủy lực 3/4'', 1.837 N.m Feiyao-Kiet 1MXTA

Mã SP : VTH84960
Model : 1MXTA
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cờ lê thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá