Phốt chụp bụi DKBI 180x200x10/14 180*200*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 180x200x10/14 180*200*10/14

Mã SP : VTH66301
Model : DKBI 180x200x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 180x200x10/14 180*200*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 175x195x10/14 175*195*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 175x195x10/14 175*195*10/14

Mã SP : VTH66295
Model : DKBI 175x195x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 175x195x10/14 175*195*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 145x165x10/14 145*165*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 145x165x10/14 145*165*10/14

Mã SP : VTH66283
Model : DKBI 145x165x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 145x165x10/14 145*165*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 160x180x10/14 160*180*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 160x180x10/14 160*180*10/14

Mã SP : VTH66278
Model : DKBI 160x180x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 160x180x10/14 160*180*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 140x155x9/11 140*155*9/11

Phốt chụp bụi DKBI 140x155x9/11 140*155*9/11

Mã SP : VTH66270
Model : DKBI 140x155x9/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 140x155x9/11 140*155*9/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 130x146x10/14 130*146*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 130x146x10/14 130*146*10/14

Mã SP : VTH66261
Model : DKBI 130x146x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 130x146x10/14 130*146*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 125x141x10/14 125*141*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 125x141x10/14 125*141*10/14

Mã SP : VTH66251
Model : DKBI 125x141x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 125x141x10/14 125*141*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 120x136x9/11 120*136*9/11

Phốt chụp bụi DKBI 120x136x9/11 120*136*9/11

Mã SP : VTH66239
Model : DKBI 120x136x9/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 120x136x9/11 120*136*9/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 115x131x9/12 115*131*9/12

Phốt chụp bụi DKBI 115x131x9/12 115*131*9/12

Mã SP : VTH66235
Model : DKBI 115x131x9/12
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 115x131x9/12 115*131*9/12
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 112x128x9/12 112*128*9/12

Phốt chụp bụi DKBI 112x128x9/12 112*128*9/12

Mã SP : VTH66232
Model : DKBI 112x128x9/12
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 112x128x9/12 112*128*9/12
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 110x126x9/12 110*126*9/12

Phốt chụp bụi DKBI 110x126x9/12 110*126*9/12

Mã SP : VTH66226
Model : DKBI 110x126x9/12
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 110x126x9/12 110*126*9/12
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 105x121x8/11 105*121*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 105x121x8/11 105*121*8/11

Mã SP : VTH66221
Model : DKBI 105x121x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 105x121x8/11 105*121*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 100x114x8/11 100*114*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 100x114x8/11 100*114*8/11

Mã SP : VTH66218
Model : DKBI 100x114x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 100x114x8/11 100*114*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 95x109x8/11 95*109*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 95x109x8/11 95*109*8/11

Mã SP : VTH66213
Model : DKBI 95x109x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 95x109x8/11 95*109*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 90x104x8/11 90*104*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 90x104x8/11 90*104*8/11

Mã SP : VTH66208
Model : DKBI 90x104x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 90x104x8/11 90*104*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 85x99x8/11 85*99*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 85x99x8/11 85*99*8/11

Mã SP : VTH66204
Model : DKBI 85x99x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 85x99x8/11 85*99*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 80x95x6/7.5 80*95*6/7.5

Phốt chụp bụi DKBI 80x95x6/7.5 80*95*6/7.5

Mã SP : VTH66199
Model : DKBI 80x95x6/7.5
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 80x95x6/7.5 80*95*6/7.5
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 80x94x8/11 80*94*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 80x94x8/11 80*94*8/11

Mã SP : VTH66193
Model : DKBI 80x94x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 80x94x8/11 80*94*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 75x89x8/11 75*89*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 75x89x8/11 75*89*8/11

Mã SP : VTH66189
Model : DKBI 75x89x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 75x89x8/11 75*89*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 70x90x10/14 70*90*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 70x90x10/14 70*90*10/14

Mã SP : VTH66183
Model : DKBI 70x90x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 70x90x10/14 70*90*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 70x84x8/11 70*84*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 70x84x8/11 70*84*8/11

Mã SP : VTH66176
Model : DKBI 70x84x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 70x84x8/11 70*84*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 70x84x8/11 70*84*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 70x84x8/11 70*84*8/11

Mã SP : VTH66158
Model : DKBI 70x84x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 70x84x8/11 70*84*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 68x90x10/14 68*90*10/14

Phốt chụp bụi DKBI 68x90x10/14 68*90*10/14

Mã SP : VTH66155
Model : DKBI 68x90x10/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 68x90x10/14 68*90*10/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 66x80x8/10 66*80*8/10

Phốt chụp bụi DKBI 66x80x8/10 66*80*8/10

Mã SP : VTH66151
Model : DKBI 66x80x8/10
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 66x80x8/10 66*80*8/10
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 65x79x8/11 65*79*8/11

Phốt chụp bụi DKBI 65x79x8/11 65*79*8/11

Mã SP : VTH66124
Model : DKBI 65x79x8/11
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 65x79x8/11 65*79*8/11
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 60x74x7/10 60*74*7/10

Phốt chụp bụi DKBI 60x74x7/10 60*74*7/10

Mã SP : VTH66107
Model : DKBI 60x74x7/10
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 60x74x7/10 60*74*7/10
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 55x69x7/10 55*69*7/10

Phốt chụp bụi DKBI 55x69x7/10 55*69*7/10

Mã SP : VTH66101
Model : DKBI 55x69x7/10
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 55x69x7/10 55*69*7/10
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 50x62x6/9 50*62*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 50x62x6/9 50*62*6/9

Mã SP : VTH66094
Model : DKBI 50x62x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 50x62x6/9 50*62*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 45x57x6/9 45*57*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 45x57x6/9 45*57*6/9

Mã SP : VTH66089
Model : DKBI 45x57x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x57x6/9 45*57*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 40x62x8/14 40*62*8/14

Phốt chụp bụi DKBI 40x62x8/14 40*62*8/14

Mã SP : VTH66079
Model : DKBI 40x62x8/14
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 40x62x8/14 40*62*8/14
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 40x52x6/9 40*52*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 40x52x6/9 40*52*6/9

Mã SP : VTH66074
Model : DKBI 40x52x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 40x52x6/9 40*52*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 35x47x6/9 35*47*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 35x47x6/9 35*47*6/9

Mã SP : VTH66066
Model : DKBI 35x47x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 35x47x6/9 35*47*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 32x44x6/9 32*44*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 32x44x6/9 32*44*6/9

Mã SP : VTH66063
Model : DKBI 32x44x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 32x44x6/9 32*44*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 32x39x5/9 32*39*5/9

Phốt chụp bụi DKBI 32x39x5/9 32*39*5/9

Mã SP : VTH66058
Model : DKBI 32x39x5/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 32x39x5/9 32*39*5/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 30x42x6/9 30*42*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 30x42x6/9 30*42*6/9

Mã SP : VTH66053
Model : DKBI 30x42x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 30x42x6/9 30*42*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 28x40x6/9 28*40*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 28x40x6/9 28*40*6/9

Mã SP : VTH66049
Model : DKBI 28x40x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 28x40x6/9 28*40*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 25x35x6/9 25*35*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 25x35x6/9 25*35*6/9

Mã SP : VTH66047
Model : DKBI 25x35x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x35x6/9 25*35*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 22x34x6/9 22*34*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 22x34x6/9 22*34*6/9

Mã SP : VTH66044
Model : DKBI 22x34x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 22x34x6/9 22*34*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 22x33.1x6.5/8 22*33.1*6.5/8

Phốt chụp bụi DKBI 22x33.1x6.5/8 22*33.1*6.5/8

Mã SP : VTH66036
Model : DKBI 22x33.1x6.5/8
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 22x33.1x6.5/8 22*33.1*6.5/8
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 22x32x6/9 22*32*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 22x32x6/9 22*32*6/9

Mã SP : VTH66032
Model : DKBI 22x32x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 22x32x6/9 22*32*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 20x32x6/9 20*32*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 20x32x6/9 20*32*6/9

Mã SP : VTH66028
Model : DKBI 20x32x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 20x32x6/9 20*32*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 20x30x4/6 20*30*4/6

Phốt chụp bụi DKBI 20x30x4/6 20*30*4/6

Mã SP : VTH66023
Model : DKBI 20x30x4/6
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 20x30x4/6 20*30*4/6
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 20x28x4/6 20*28*4/6

Phốt chụp bụi DKBI 20x28x4/6 20*28*4/6

Mã SP : VTH66018
Model : DKBI 20x28x4/6
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 20x28x4/6 20*28*4/6
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 19x32x6/9 19*32*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 19x32x6/9 19*32*6/9

Mã SP : VTH66012
Model : DKBI 19x32x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 19x32x6/9 19*32*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 19x31x6/9 19*31*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 19x31x6/9 19*31*6/9

Mã SP : VTH66007
Model : DKBI 19x31x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 19x31x6/9 19*31*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 18x30x6/9 18*30*6/9

Phốt chụp bụi DKBI 18x30x6/9 18*30*6/9

Mã SP : VTH66002
Model : DKBI 18x30x6/9
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 18x30x6/9 18*30*6/9
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 19x27x4/7 19*27*4/7

Phốt chụp bụi DKBI 19x27x4/7 19*27*4/7

Mã SP : VTH65995
Model : DKBI 19x27x4/7
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 19x27x4/7 19*27*4/7
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 19x26x5/7 19*26*5/7

Phốt chụp bụi DKBI 19x26x5/7 19*26*5/7

Mã SP : VTH65991
Model : DKBI 19x26x5/7
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 19x26x5/7 19*26*5/7
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 14x22x4/7 14*22*4/7

Phốt chụp bụi DKBI 14x22x4/7 14*22*4/7

Mã SP : VTH65986
Model : DKBI 14x22x4/7
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 14x22x4/7 14*22*4/7
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt chụp bụi DKBI 13x19x4/5 13*19*4/5

Phốt chụp bụi DKBI 13x19x4/5 13*19*4/5

Mã SP : PN3T
Model : DKBI 13x19x4/5
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 13x19x4/5 13*19*4/5
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ Cummins 1027624B 46x65x21

Phốt động cơ Cummins 1027624B 46x65x21

Mã SP : VTH49730
Part Number , S/N : 3900709
Thông số kỹ thuật : 63.5X79.5X8
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt AE8190E 170x186x7.5/10

Phốt AE8190E 170x186x7.5/10

Mã SP : VTH49729
Thông số kỹ thuật : 170x186x7.5/10
Model : AE8190E
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 01027624B 46x65x25 46*65*25 65x46x25

Phốt 01027624B 46x65x25 46*65*25 65x46x25

Mã SP : VTH49710
Part Number , S/N : 01027624B
Thông số kỹ thuật : 46X65X25
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 01027624B 46x65x21

Phốt 01027624B 46x65x21

Mã SP : F79Y
Part Number , S/N : 01027624B
Thông số kỹ thuật : 46X65X21
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

phốt RWDR-K7 178x208x16/18

phốt RWDR-K7 178x208x16/18

Mã SP : BSMD
Part Number , S/N : RWDR-K7
Thông số kỹ thuật : 178x208x16/18
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 56x114x10

Phốt 56x114x10

Mã SP : VTH49662
Part Number , S/N : MB308966/F4220
Thông số kỹ thuật : 56x114x10
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 9828-85112 / SZ311-85003 (NOK) 85x146x9x24

Phốt 9828-85112 / SZ311-85003 (NOK) 85x146x9x24

Mã SP : HMSU
Part Number , S/N : SZ311-85003
Thông số kỹ thuật : 85x146x9x24
Brand ( Hiệu ) : HINO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòi phun ngoài súng cắt plasma P160

Vòi phun ngoài súng cắt plasma P160

Mã SP : VTH39407
Part Number , S/N : P160
Model : P160
Brand ( Hiệu ) : plasma
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 155x167x8x11,5

Phốt TC9 155x167x8x11,5

Mã SP : VTH72072
Model : TC9 155x167x8x11,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 120x153x15x18

Phốt TC9 120x153x15x18

Mã SP : VTH72071
Model : TC9 120x153x15x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »