Kích thủy lực 200 MPA 500 tấn, 200mm OSAKA Z500H20

Kích thủy lực 200 MPA 500 tấn, 200mm OSAKA Z500H20

Mã SP : VTH86202
Model : Z500H20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 300 tấn, 200mm OSAKA Z300H20

Kích thủy lực 200 MPA 300 tấn, 200mm OSAKA Z300H20

Mã SP : VTH86186
Model : Z300H20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 250 tấn, 200mm OSAKA Z250H20

Kích thủy lực 200 MPA 250 tấn, 200mm OSAKA Z250H20

Mã SP : VTH86184
Model : Z250H20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 200mm OSAKA Z200H20

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 200mm OSAKA Z200H20

Mã SP : VTH86181
Model : Z200H20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 150mm OSAKA Z200H15

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 150mm OSAKA Z200H15

Mã SP : VTH86179
Model : Z200H15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 100mm OSAKA Z200H10

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 100mm OSAKA Z200H10

Mã SP : VTH86176
Model : Z200H10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 50mm OSAKA Z200H5

Kích thủy lực 200 MPA 200 tấn, 50mm OSAKA Z200H5

Mã SP : VTH86172
Model : Z200H5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 150 tấn, 150mm OSAKA Z150H15

Kích thủy lực 200 MPA 150 tấn, 150mm OSAKA Z150H15

Mã SP : VTH86168
Model : Z150H15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 120 tấn, 100mm OSAKA Z150H10

Kích thủy lực 200 MPA 120 tấn, 100mm OSAKA Z150H10

Mã SP : VTH86166
Model : Z150H10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 150 tấn, 50mm OSAKA Z150S5

Kích thủy lực 200 MPA 150 tấn, 50mm OSAKA Z150S5

Mã SP : VTH86163
Model : Z150S5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 200mm OSAKA Z100S20

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 200mm OSAKA Z100S20

Mã SP : VTH86161
Model : Z100S20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 150mm OSAKA Z100H15

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 150mm OSAKA Z100H15

Mã SP : VTH86143
Model : Z100H15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 100mm OSAKA Z100H10

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 100mm OSAKA Z100H10

Mã SP : VTH86139
Model : Z100H10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 50mm OSAKA Z100S10

Kích thủy lực 200 MPA 100 tấn, 50mm OSAKA Z100S10

Mã SP : VTH86136
Model : Z100S10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 75 tấn, 150mm OSAKA Z75H15

Kích thủy lực 200 MPA 75 tấn, 150mm OSAKA Z75H15

Mã SP : VTH86126
Model : Z75H15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 75 tấn, 50mm OSAKA Z75S5

Kích thủy lực 200 MPA 75 tấn, 50mm OSAKA Z75S5

Mã SP : VTH86102
Model : Z75S5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 200mm OSAKA Z50S20

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 200mm OSAKA Z50S20

Mã SP : VTH86100
Model : Z50S20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 150mm OSAKA Z50H15

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 150mm OSAKA Z50H15

Mã SP : VTH86097
Model : Z50H15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 100mm OSAKA Z50S10

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 100mm OSAKA Z50S10

Mã SP : VTH86091
Model : Z50S10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 50mm OSAKA Z50S5

Kích thủy lực 200 MPA 50 tấn, 50mm OSAKA Z50S5

Mã SP : VTH86086
Model : Z25S5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 30 tấn, 100mm OSAKA Z30H10

Kích thủy lực 200 MPA 30 tấn, 100mm OSAKA Z30H10

Mã SP : VTH86082
Model : Z30H10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 30 tấn, 50mm OSAKA Z30S5

Kích thủy lực 200 MPA 30 tấn, 50mm OSAKA Z30S5

Mã SP : VTH86073
Model : Z30S5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 25 tấn, 100mm OSAKA Z25S10

Kích thủy lực 200 MPA 25 tấn, 100mm OSAKA Z25S10

Mã SP : VTH86068
Model : Z25S10
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 200 MPA 25 tấn, 100mm OSAKA Z25S5

Kích thủy lực 200 MPA 25 tấn, 100mm OSAKA Z25S5

Mã SP : VTH86043
Model : Z25S5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá