Phốt DKB 55x75x7/10 55*75*7/10

Phốt DKB 55x75x7/10 55*75*7/10

Mã SP : VTH67207
Model : DKB 55x75x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x75x7/10 55*75*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 55x65x9/11 55*65*9/11

Phốt DKB 55x65x9/11 55*65*9/11

Mã SP : VTH67202
Model : DKB 55x65x9/11
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x65x9/11 55*65*9/11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 55x65x7/10 55*65*7/10

Phốt DKB 55x65x7/10 55*65*7/10

Mã SP : VTH67201
Model : DKB 55x65x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x65x7/10 55*65*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 50x62x7/10 50*62*7/10

Phốt DKB 50x62x7/10 50*62*7/10

Mã SP : VTH67193
Model : DKB 50x62x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x62x7/10 50*62*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 45x65x7/10 45*65*7/10

Phốt DKB 45x65x7/10 45*65*7/10

Mã SP : VTH67189
Model : DKB 45x65x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x65x7/10 45*65*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 45x57x7/10 45*57*7/10

Phốt DKB 45x57x7/10 45*57*7/10

Mã SP : VTH67186
Model : DKB 45x57x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x57x7/10 45*57*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 45x55x7/10 45*55*7/10

Phốt DKB 45x55x7/10 45*55*7/10

Mã SP : VTH67166
Model : DKB 45x55x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x55x7/10 45*55*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 16x26x5/7 16*26*5/7

Phốt DKB 16x26x5/7 16*26*5/7

Mã SP : VTH67159
Model : DKB 40x60x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x60x7/10 40*60*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 40x52x7/10 40*52*7/10

Phốt DKB 40x52x7/10 40*52*7/10

Mã SP : VTH67148
Model : DKB 40x52x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x52x7/10 40*52*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 35x55x7/10 35*55*7/10

Phốt DKB 35x55x7/10 35*55*7/10

Mã SP : VTH67146
Model : DKB 35x55x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x7/10 35*55*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 35x47x7/10 35*47*7/10

Phốt DKB 35x47x7/10 35*47*7/10

Mã SP : VTH67136
Model : DKB 35x47x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x47x7/10 35*47*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 34x46x7/10 34*46*7/10

Phốt DKB 34x46x7/10 34*46*7/10

Mã SP : VTH67129
Model : DKB 34x46x7/10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 34x46x7/10 34*46*7/10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 32x52x8/11 32*52*8/11

Phốt DKB 32x52x8/11 32*52*8/11

Mã SP : VTH67125
Model : DKB 32x52x8/11
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x52x8/11 32*52*8/11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 30x42x6/9 30*42*6/9

Phốt DKB 30x42x6/9 30*42*6/9

Mã SP : VTH67119
Model : DKB 30x42x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 30x42x6/9 30*42*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 25x37x6/9 25*37*6/9

Phốt DKB 25x37x6/9 25*37*6/9

Mã SP : VTH67115
Model : DKB 25x37x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x37x6/9 25*37*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 22x34x6/9 22*34*6/9

Phốt DKB 22x34x6/9 22*34*6/9

Mã SP : VTH67113
Model : DKB 22x34x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 22x34x6/9 22*34*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 22x32x6/9 22*32*6/9

Phốt DKB 22x32x6/9 22*32*6/9

Mã SP : VTH67110
Model : DKB 22x32x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 22x32x6/9 22*32*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 20x32x6/9 20*32*6/9

Phốt DKB 20x32x6/9 20*32*6/9

Mã SP : VTH67103
Model : DKB 20x32x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x32x6/9 20*32*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 19x26x5/7 19*26*5/7

Phốt DKB 19x26x5/7 19*26*5/7

Mã SP : VTH67088
Model : DKB 19x26x5/7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 19x26x5/7 19*26*5/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 18x30x6/9 18*30*6/9

Phốt DKB 18x30x6/9 18*30*6/9

Mã SP : VTH67073
Model : DKB 18x30x6/9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 18x30x6/9 18*30*6/9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 16x26x5/7 16*26*5/7

Phốt DKB 16x26x5/7 16*26*5/7

Mã SP : VTH67068
Model : DKB 16x26x5/7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 16x26x5/7 16*26*5/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DKB 10x20x5/7 10*20*5/7

Phốt DKB 10x20x5/7 10*20*5/7

Mã SP : VTH66900
Model : DKB 10x20x5/7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 10x20x5/7 10*20*5/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá