Phốt DAS 45x29x31.1 45*29*31.1

Phốt DAS 45x29x31.1 45*29*31.1

Mã SP : VTH67370
Model : DAS 45x29x31.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x29x31.1 45*29*31.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 150X128X36.7 150*128*36.7

Phốt DAS 150X128X36.7 150*128*36.7

Mã SP : VTH67369
Model : DAS 150X128X36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150X128X36.7 150*128*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 150X125X38.1 150*125*38.1

Phốt DAS 150X125X38.1 150*125*38.1

Mã SP : VTH67368
Model : DAS 150X125X38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150X125X38.1 150*125*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 150X125X44.4 150*125*44.4

Phốt DAS 150X125X44.4 150*125*44.4

Mã SP : VTH67367
Model : DAS 150X125X44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150X125X44.4 150*125*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 145X120X44.4 145*120*44.4

Phốt DAS 145X120X44.4 145*120*44.4

Mã SP : VTH67366
Model : DAS 145X120X44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 145X120X44.4 145*120*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 145X120X38.1 145*120*38.1

Phốt DAS 145X120X38.1 145*120*38.1

Mã SP : VTH67365
Model : DAS 145X120X38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 145X120X38.1 145*120*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 140X123X40.9 140*123*40.9

Phốt DAS 140X123X40.9 140*123*40.9

Mã SP : VTH67364
Model : DAS 140X123X40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140X123X40.9 140*123*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 140X118X36.7 140*118*36.7

Phốt DAS 140X118X36.7 140*118*36.7

Mã SP : VTH67363
Model : DAS 140X118X36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140X118X36.7 140*118*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 140X115X38.1 140*115*38.1

Phốt DAS 140X115X38.1 140*115*38.1

Mã SP : VTH67362
Model : DAS 140X115X38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x29x31.1 45*29*31.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 140X115X44.4 140*115*44.4

Phốt DAS 140X115X44.4 140*115*44.4

Mã SP : VTH67360
Model : DAS 140X115X44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140X115X44.4 140*115*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 135X110X38.1 135*110*38.1

Phốt DAS 135X110X38.1 135*110*38.1

Mã SP : VTH67359
Model : DAS 135X110X38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 135X110X38.1 135*110*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 135X110X44.1 135*110*44.1

Phốt DAS 135X110X44.1 135*110*44.1

Mã SP : VTH67358
Model : DAS 135X110X44.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 135X110X44.1 135*110*44.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 133x115x41.4 133*115*41.4

Phốt DAS 133x115x41.4 133*115*41.4

Mã SP : VTH67357
Model : DAS 133x115x41.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 133x115x41.4 133*115*41.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 250x220x48.1 250*220*48.1

Phốt KDAS 250x220x48.1 250*220*48.1

Mã SP : VTH67356
Model : KDAS 250x220x48.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 250x220x48.1 250*220*48.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 130x113x40.9 130*113*40.9

Phốt KDAS 130x113x40.9 130*113*40.9

Mã SP : VTH67355
Model : KDAS 130x113x40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x113x40.9 130*113*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 240x215x50.8 240*215*50.8

Phốt KDAS 240x215x50.8 240*215*50.8

Mã SP : VTH67354
Model : KDAS 240x215x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 240x215x50.8 240*215*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 130x105x38.1 130*105*38.1

Phốt KDAS 130x105x38.1 130*105*38.1

Mã SP : VTH67353
Model : KDAS 130x105x38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x105x38.1 130*105*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 130x105x44.4 130*105*44.4

Phốt KDAS 130x105x44.4 130*105*44.4

Mã SP : VTH67352
Model : KDAS 130x105x44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x105x44.4 130*105*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 230x205x50.8 230*205*50.8

Phốt KDAS 230x205x50.8 230*205*50.8

Mã SP : VTH67351
Model : KDAS 230x205x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 230x205x50.8 230*205*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 220x195x50.8 220*195*50.8

Phốt KDAS 220x195x50.8 220*195*50.8

Mã SP : VTH67350
Model : KDAS 220x195x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 220x195x50.8 220*195*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 125x108x40.9 125*108*40.9

Phốt KDAS 125x108x40.9 125*108*40.9

Mã SP : VTH67349
Model : KDAS 125x108x40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x108x40.9 125*108*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 130x113x40.9 130*113*40.9

Phốt DAS 130x113x40.9 130*113*40.9

Mã SP : VTH67348
Model : DAS 130x113x40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x113x40.9 130*113*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 200x190x48.1 200*190*48.1

Phốt KDAS 200x190x48.1 200*190*48.1

Mã SP : VTH67347
Model : KDAS 200x190x48.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x190x48.1 200*190*48.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 125x103x36.7 125*103*36.7

Phốt KDAS 125x103x36.7 125*103*36.7

Mã SP : VTH67346
Model : KDAS 125x103x36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x103x36.7 125*103*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 210x185x50.8 210*185*50.8

Phốt KDAS 210x185x50.8 210*185*50.8

Mã SP : VTH67345
Model : KDAS 210x185x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 210x185x50.8 210*185*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 105x130x38.1 105*130*38.1

Phốt DAS 105x130x38.1 105*130*38.1

Mã SP : VTH67344
Model : DAS 105x130x38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 105x130x38.1 105*130*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 125x100x38.1 125*100*38.1

Phốt KDAS 125x100x38.1 125*100*38.1

Mã SP : VTH67343
Model : KDAS 125x100x38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x100x38.1 125*100*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 200x175x50.8 200*175*50.8

Phốt KDAS 200x175x50.8 200*175*50.8

Mã SP : VTH67342
Model : KDAS 200x175x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x175x50.8 200*175*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 130x105x44.4 130*105*44.4

Phốt DAS 130x105x44.4 130*105*44.4

Mã SP : VTH67341
Model : DAS 130x105x44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x105x44.4 130*105*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 120x106x32.9 120*106*32.9

Phốt KDAS 120x106x32.9 120*106*32.9

Mã SP : VTH67340
Model : KDAS 120x106x32.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x106x32.9 120*106*32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 200x175x44.6 200*175*44.6

Phốt KDAS 200x175x44.6 200*175*44.6

Mã SP : VTH67339
Model : KDAS 200x175x44.6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x175x44.6 200*175*44.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 125x108x40.9 125*108*40.9

Phốt DAS 125x108x40.9 125*108*40.9

Mã SP : VTH67338
Model : DAS 125x108x40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x108x40.9 125*108*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 195x170x50.8 195*170*50.8

Phốt KDAS 195x170x50.8 195*170*50.8

Mã SP : VTH67337
Model : KDAS 195x170x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 195x170x50.8 195*170*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 120x95x35.1 120*95*35.1

Phốt KDAS 120x95x35.1 120*95*35.1

Mã SP : VTH67336
Model : KDAS 120x95x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x95x35.1 120*95*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 125x103x36.7 125*103*36.7

Phốt DAS 125x103x36.7 125*103*36.7

Mã SP : VTH67335
Model : DAS 125x103x36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x103x36.7 125*103*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 190x165x50.8 190*165*50.8

Phốt KDAS 190x165x50.8 190*165*50.8

Mã SP : VTH67334
Model : KDAS 190x165x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 190x165x50.8 190*165*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 115x97x29.7 115*97*29.7

Phốt KDAS 115x97x29.7 115*97*29.7

Mã SP : VTH67333
Model : KDAS 115x97x29.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x97x29.7 115*97*29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 125x100x38.1 125*100*38.1

Phốt DAS 125x100x38.1 125*100*38.1

Mã SP : VTH67332
Model : DAS 125x100x38.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x100x38.1 125*100*38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 185x160x50.8 185*160*50.8

Phốt KDAS 185x160x50.8 185*160*50.8

Mã SP : VTH67331
Model : KDAS 185x160x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 185x160x50.8 185*160*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 120x106x32.9 120*106*32.9

Phốt DAS 120x106x32.9 120*106*32.9

Mã SP : VTH67330
Model : DAS 120x106x32.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x106x32.9 120*106*32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 180x155x50.8 180*155*50.8

Phốt KDAS 180x155x50.8 180*155*50.8

Mã SP : VTH67329
Model : KDAS 180x155x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x155x50.8 180*155*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 115x90x35.1 115*90*35.1

Phốt KDAS 115x90x35.1 115*90*35.1

Mã SP : VTH67328
Model : KDAS 115x90x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x90x35.1 115*90*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 180x150x48.1 180*150*48.1

Phốt KDAS 180x150x48.1 180*150*48.1

Mã SP : VTH67327
Model : KDAS 180x150x48.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x150x48.1 180*150*48.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 120x95x35.1 120*95*35.1

Phốt DAS 120x95x35.1 120*95*35.1

Mã SP : VTH67326
Model : DAS 120x95x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x95x35.1 120*95*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 110x96x32.9 110*96*32.9

Phốt KDAS 110x96x32.9 110*96*32.9

Mã SP : VTH67325
Model : KDAS 110x96x32.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x96x32.9 110*96*32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 175x150x50.8 175*150*50.8

Phốt KDAS 175x150x50.8 175*150*50.8

Mã SP : VTH67324
Model : KDAS 175x150x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 175x150x50.8 175*150*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 115x97x29.7 115*97*29.7

Phốt DAS 115x97x29.7 115*97*29.7

Mã SP : VTH67323
Model : DAS 115x97x29.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x97x29.7 115*97*29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 170x148x36.7 170*148*36.7

Phốt KDAS 170x148x36.7 170*148*36.7

Mã SP : VTH67322
Model : KDAS 170x148x36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 170x148x36.7 170*148*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 110x92x29.7 110*92*29.7

Phốt KDAS 110x92x29.7 110*92*29.7

Mã SP : VTH67321
Model : KDAS 110x92x29.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x92x29.7 110*92*29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 115x90x35.1 115*90*35.1

Phốt DAS 115x90x35.1 115*90*35.1

Mã SP : VTH67320
Model : DAS 115x90x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x90x35.1 115*90*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 170x145x50.8 170*145*50.8

Phốt KDAS 170x145x50.8 170*145*50.8

Mã SP : VTH67319
Model : KDAS 170x145x50.8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 170x145x50.8 170*145*50.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 110x85x35.1 110*85*35.1

Phốt KDAS 110x85x35.1 110*85*35.1

Mã SP : VTH67318
Model : KDAS 110x85x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x85x35.1 110*85*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 110x96x32.9 110*96*32.9

Phốt DAS 110x96x32.9 110*96*32.9

Mã SP : VTH67317
Model : DAS 110x96x32.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x96x32.9 110*96*32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 165x140x44.4 165*140*44.4

Phốt KDAS 165x140x44.4 165*140*44.4

Mã SP : VTH67316
Model : KDAS 165x140x44.4
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 165x140x44.4 165*140*44.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 105x85x35.1 105*85*35.1

Phốt KDAS 105x85x35.1 105*85*35.1

Mã SP : VTH67315
Model : KDAS 105x85x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 105x85x35.1 105*85*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 110x96x29.7 110*96*29.7

Phốt DAS 110x96x29.7 110*96*29.7

Mã SP : VTH67314
Model : DAS 110x96x29.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x96x29.7 110*96*29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 160x143x40.9 160*143*40.9

Phốt KDAS 160x143x40.9 160*143*40.9

Mã SP : VTH67313
Model : KDAS 160x143x40.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x143x40.9 160*143*40.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 100x86x32.9 100*86*32.9

Phốt KDAS 100x86x32.9 100*86*32.9

Mã SP : VTH67312
Model : KDAS 100x86x32.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x86x32.9 100*86*32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 110x85x35.1 110*85*35.1

Phốt DAS 110x85x35.1 110*85*35.1

Mã SP : VTH67311
Model : DAS 110x85x35.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x85x35.1 110*85*35.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt KDAS 160x138x36.7 160*138*36.7

Phốt KDAS 160x138x36.7 160*138*36.7

Mã SP : VTH67310
Model : KDAS 160x138x36.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x138x36.7 160*138*36.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »