Túi khí nâng 44.6tấn, 420mm WEBER W 41

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 33tấn, 380mm WEBER W 31

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 25.2tấn, 240mm WEBER W 25

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 24tấn, 306mm VETTER V 24

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 24tấn, 200mm Weber W 24L

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 21.1tấn, 300mm WEBER W 20

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm MLB 14

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm WEBER W 13

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 12tấn, 200mm VETTER V 12

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 10.1tấn, 210mm WEBER W 10

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 9.6tấn, 203mm VETTER V 10

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 9.8tấn, 190mm WEBER W 9L

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER UF 6

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER V 6

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 5.7tấn, 145mm VETTER V 5

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 5.5tấn, 160mm WEBER W 6

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá