Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43713
Thông số kỹ thuật : 663x163
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Trọng lượng , (Kg) : 47.6
Kích thước (D x R x C) mm: 700-12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-15 , 2.50-15 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 250-15 , 2.50-15 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43712
Thông số kỹ thuật : 726x235
Model : 250-15 , 2.50-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Trọng lượng , (Kg) : 73.6
Kích thước (D x R x C) mm: 250-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-15 , 2.50-15 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 250-15 , 2.50-15 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43711
Thông số kỹ thuật : 250-15 , 2.50-15
Model : 250-15 , 2.50-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43710
Thông số kỹ thuật : 23×9-10 , 23*9-10
Model : 23×9-10 , 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 23×9-10 , 23*9-10 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43709
Thông số kỹ thuật : 23×9-10 , 23*9-10
Model : 23×9-10 , 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BERGOUNAN - đặc

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BERGOUNAN - đặc

Mã SP : VTH43708
Thông số kỹ thuật : 829x202
Model : 8.25-12 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Trọng lượng , (Kg) : 90
Kích thước (D x R x C) mm: 825-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 8.25-12 , 825-15 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43707
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-12 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-24 1400-24 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 14.00-24 1400-24 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43706
Thông số kỹ thuật : 14.00-24 1400-24
Model : 14.00-24 1400-24
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-24 1400-24 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 14.00-24 1400-24 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43705
Thông số kỹ thuật : 14.00-24 1400-24
Model : 14.00-24 1400-24
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43704
Thông số kỹ thuật : 18*7-8 , 18x7-8
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 BERGOUNAN - ĐẶC

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 BERGOUNAN - ĐẶC

Mã SP : VTH43703
Thông số kỹ thuật : 452x155
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Trọng lượng , (Kg) : 20.8
Kích thước (D x R x C) mm: 18x7-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Đặc ( màu Trắng )

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Đặc ( màu Trắng )

Mã SP : VTH43702
Thông số kỹ thuật : 250-10 , 2.50-10
Model : 250-10 , 2.50-10
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43701
Thông số kỹ thuật : 250-10 , 2.50-10
Model : 250-10 , 2.50-10
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 250-10 , 2.50-10 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43700
Thông số kỹ thuật : 250-10 , 2.50-10
Model : 250-10 , 2.50-10
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43699
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 BERGOUNAN - Đặc

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 BERGOUNAN - Đặc

Mã SP : VTH43698
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-15 28*9-15 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 28x9-15 28*9-15 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43697
Thông số kỹ thuật : 28x9-15 28*9-15
Model : 28x9-15 28*9-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-15 28*9-15 BERGOUNAN - ĐẶC

Lốp xe nâng 28x9-15 28*9-15 BERGOUNAN - ĐẶC

Mã SP : VTH43696
Thông số kỹ thuật : 28x9-15 28*9-15
Model : 28x9-15 28*9-15
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BERGOUNAN - Hơi

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BERGOUNAN - Hơi

Mã SP : VTH43695
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BERGOUNAN - ĐẶC

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 BERGOUNAN - ĐẶC

Mã SP : VTH43694
Thông số kỹ thuật : 533x140
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : BERGOUNAN
Trọng lượng , (Kg) : 26.8
Kích thước (D x R x C) mm: 600-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá