Lá bố tự động 44T 160.0x120.0x2.7

Lá bố tự động 44T 160.0x120.0x2.7

Mã SP : VTH94632
Part Number , S/N : 5154760
Thông số kỹ thuật : 44T
Kích thước (D x R x C) mm: 160.0x120.0x2.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 44T 160.0x120.0x2.7

Lá bố tự động 44T 160.0x120.0x2.7

Mã SP : VTH94631
Part Number , S/N : 5154761
Thông số kỹ thuật : 44T
Kích thước (D x R x C) mm: 160.0x120.0x2.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x2.4

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x2.4

Mã SP : VTH94630
Part Number , S/N : 5158919
Thông số kỹ thuật : 32T
Kích thước (D x R x C) mm: 140.0x91.0x2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x1.8

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x1.8

Mã SP : VTH94629
Part Number , S/N : 5159755
Thông số kỹ thuật : 32T
Kích thước (D x R x C) mm: 140.0x91.0x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 22T 165.0x41.0x4.8

Lá bố tự động 22T 165.0x41.0x4.8

Mã SP : VTH94628
Part Number , S/N : 5159830
Thông số kỹ thuật : 22T
Kích thước (D x R x C) mm: 165.0x41.0x4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 62T 254.0x194.0x2.0

Lá bố tự động 62T 254.0x194.0x2.0

Mã SP : VTH94627
Part Number , S/N : 5161904
Thông số kỹ thuật : 62T
Kích thước (D x R x C) mm: 254.0x194.0x2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 29T 224.0x78.0x4.9

Lá bố tự động 29T 224.0x78.0x4.9

Mã SP : VTH94626
Part Number , S/N : 5161932
Thông số kỹ thuật : 29T
Kích thước (D x R x C) mm: 224.0x78.0x4.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x1.8(THAU)

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x1.8(THAU)

Mã SP : VTH94625
Part Number , S/N : 5162231
Thông số kỹ thuật : 60T
Kích thước (D x R x C) mm: 154.2x113.8x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 87T 264.0x206.0x3.6

Lá bố tự động 87T 264.0x206.0x3.6

Mã SP : VTH94624
Part Number , S/N : 5163379
Thông số kỹ thuật : 87T
Kích thước (D x R x C) mm: 264.0x206.0x3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x2.0

Lá bố tự động 32T 140.0x91.0x2.0

Mã SP : VTH94623
Part Number , S/N : 5163904
Thông số kỹ thuật : 32T
Kích thước (D x R x C) mm: 140.0x91.0x2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 54T 139.2x98.6x1.8(THAU)

Lá bố tự động 54T 139.2x98.6x1.8(THAU)

Mã SP : VTH94622
Part Number , S/N : 5165954
Thông số kỹ thuật : 54T
Kích thước (D x R x C) mm: 139.2x98.6x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 14T 261.0x50.0x9.6

Lá bố tự động 14T 261.0x50.0x9.6

Mã SP : VTH94621
Part Number , S/N : 5184313
Thông số kỹ thuật : 14T
Kích thước (D x R x C) mm: 261.0x50.0x9.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 54T 139.0x99.0x2.0(THAU)

Lá bố tự động 54T 139.0x99.0x2.0(THAU)

Mã SP : VTH94620
Part Number , S/N : 5187222
Thông số kỹ thuật : 54T
Kích thước (D x R x C) mm: 139.0x99.0x2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 44T 158.8x111.5x1.9(THAU)

Lá bố tự động 44T 158.8x111.5x1.9(THAU)

Mã SP : VTH94619
Part Number , S/N : 8603411
Thông số kỹ thuật : 44T
Kích thước (D x R x C) mm: 158.8x111.5x1.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 44T 158.8x111.5x2.5(THAU)

Lá bố tự động 44T 158.8x111.5x2.5(THAU)

Mã SP : VTH94618
Part Number , S/N : 8603412
Thông số kỹ thuật : 44T
Kích thước (D x R x C) mm: 158.8x111.5x2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 42T 150.9x102.5x2.5

Lá bố tự động 42T 150.9x102.5x2.5

Mã SP : VTH94617
Part Number , S/N : 8603413
Thông số kỹ thuật : 42T
Kích thước (D x R x C) mm: 150.9x102.5x2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 42T 167.8x102.5x2.5

Lá bố tự động 42T 167.8x102.5x2.5

Mã SP : VTH94616
Part Number , S/N : 8603486
Thông số kỹ thuật : 42T
Kích thước (D x R x C) mm: 167.8x102.5x2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 64T 345.0x252.1x4.7

Lá bố tự động 64T 345.0x252.1x4.7

Mã SP : VTH94615
Part Number , S/N : 8603581
Thông số kỹ thuật : 64T
Kích thước (D x R x C) mm: 345.0x252.1x4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 20T 372.5x262.5x4.0(THAU)

Lá bố tự động 20T 372.5x262.5x4.0(THAU)

Mã SP : VTH94614
Part Number , S/N : 8603582
Thông số kỹ thuật : 20T
Kích thước (D x R x C) mm: 372.5x262.5x4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 23T 368.0x79.0x9.6

Lá bố tự động 23T 368.0x79.0x9.6

Mã SP : VTH94613
Part Number , S/N : 9823447
Thông số kỹ thuật : 23T
Kích thước (D x R x C) mm: 368.0x79.0x9.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x2.6(THAU)

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x2.6(THAU)

Mã SP : VTH94612
Part Number , S/N : 9823827
Thông số kỹ thuật : 60T
Kích thước (D x R x C) mm: 154.2x113.8x2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 34T 100.0x68.2x1.6

Lá bố tự động 34T 100.0x68.2x1.6

Mã SP : VTH94611
Part Number , S/N : 9843824
Thông số kỹ thuật : 34T
Kích thước (D x R x C) mm: 100.0x68.2x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 26T 143.5x89.5x2.2(THAU)

Lá bố tự động 26T 143.5x89.5x2.2(THAU)

Mã SP : VTH94610
Part Number , S/N : 9968289
Thông số kỹ thuật : 26T
Kích thước (D x R x C) mm: 143.5x89.5x2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 40T 127.1x82.2x2.5

Lá bố tự động 40T 127.1x82.2x2.5

Mã SP : VTH94609
Part Number , S/N : 9968290
Thông số kỹ thuật : 40T
Kích thước (D x R x C) mm: 127.1x82.2x2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 22T 165.0x41.0x4.7

Lá bố tự động 22T 165.0x41.0x4.7

Mã SP : VTH94608
Part Number , S/N : 9970713
Thông số kỹ thuật : 22T
Kích thước (D x R x C) mm: 165.0x41.0x4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 26T 280.0x64.0x5.0

Lá bố tự động 26T 280.0x64.0x5.0

Mã SP : VTH94607
Part Number , S/N : 44011292
Thông số kỹ thuật : 26T
Kích thước (D x R x C) mm: 280.0x64.0x5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động T 286.0x110.0x3.0(THAU)

Lá bố tự động T 286.0x110.0x3.0(THAU)

Mã SP : VTH94606
Part Number , S/N : 44011293
Thông số kỹ thuật : T
Kích thước (D x R x C) mm: 286.0x110.0x3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 34T 168.0x98.0x3.0

Lá bố tự động 34T 168.0x98.0x3.0

Mã SP : VTH94605
Part Number , S/N : 44019288
Thông số kỹ thuật : 34T
Kích thước (D x R x C) mm: 168.0x98.0x3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 22T 204.5x53.3x4.8

Lá bố tự động 22T 204.5x53.3x4.8

Mã SP : VTH94604
Part Number , S/N : 47123297
Thông số kỹ thuật : 22T
Kích thước (D x R x C) mm: 204.5x53.3x4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 14T 327.0x60.0x10.0

Lá bố tự động 14T 327.0x60.0x10.0

Mã SP : VTH94603
Part Number , S/N : 47126359
Thông số kỹ thuật : 14T
Kích thước (D x R x C) mm: 327.0x60.0x10.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 16T 201.0x40.5x4.9

Lá bố tự động 16T 201.0x40.5x4.9

Mã SP : VTH94602
Part Number , S/N : 71102762
Thông số kỹ thuật : 16T
Kích thước (D x R x C) mm: 201.0x40.5x4.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 16T 201.0x40.5x4.9

Lá bố tự động 16T 201.0x40.5x4.9

Mã SP : VTH94601
Part Number , S/N : 71482511
Thông số kỹ thuật : 16T
Kích thước (D x R x C) mm: 201.0x40.5x4.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 64T 356.0x198.0x7.1

Lá bố tự động 64T 356.0x198.0x7.1

Mã SP : VTH94600
Part Number , S/N : 79039484
Thông số kỹ thuật : 64T
Kích thước (D x R x C) mm: 356.0x198.0x7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x1.8(THAU)

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x1.8(THAU)

Mã SP : VTH94599
Part Number , S/N : 81565601
Thông số kỹ thuật : 60T
Kích thước (D x R x C) mm: 154.2x113.8x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 45T 133.4x92.7x2.1

Lá bố tự động 45T 133.4x92.7x2.1

Mã SP : VTH94598
Part Number , S/N : 81801897
Thông số kỹ thuật : 45T
Kích thước (D x R x C) mm: 133.4x92.7x2.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 22T 204.5x53.3x4.8

Lá bố tự động 22T 204.5x53.3x4.8

Mã SP : VTH94594
Part Number , S/N : 81802479
Thông số kỹ thuật : 22T
Kích thước (D x R x C) mm: 204.5x53.3x4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 14T 327X0 60.0X9.6

Lá bố tự động 14T 327X0 60.0X9.6

Mã SP : VTH94593
Part Number , S/N : 5154521
Thông số kỹ thuật : 14T
Kích thước (D x R x C) mm: 327X0 60.0X9.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 1T 228.6x127.0x2.6(THAU)

Lá bố tự động 1T 228.6x127.0x2.6(THAU)

Mã SP : VTH94592
Part Number , S/N : 81802535
Thông số kỹ thuật : 1T
Kích thước (D x R x C) mm: 228.6x127.0x2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 14T 327X0 60.0X10.0

Lá bố tự động 14T 327X0 60.0X10.0

Mã SP : VTH94591
Part Number , S/N : 5154521
Thông số kỹ thuật : 14T
Kích thước (D x R x C) mm: 327X0 60.0X10.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 1T 209.3x114.3x2.7(THAU)

Lá bố tự động 1T 209.3x114.3x2.7(THAU)

Mã SP : VTH94590
Part Number , S/N : 81802536
Thông số kỹ thuật : 1T
Kích thước (D x R x C) mm: 209.3x114.3x2.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 100T 199.0X92.0X1.5

Lá bố tự động 100T 199.0X92.0X1.5

Mã SP : VTH94589
Part Number , S/N : 5146478
Thông số kỹ thuật : 100T
Kích thước (D x R x C) mm: 199.0X92.0X1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 45T 133.1x92.7x1.6

Lá bố tự động 45T 133.1x92.7x1.6

Mã SP : VTH94588
Part Number , S/N : 81804831
Thông số kỹ thuật : 45T
Kích thước (D x R x C) mm: 133.1x92.7x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 52T 215.0X132.0X5.0

Lá bố tự động 52T 215.0X132.0X5.0

Mã SP : VTH94587
Part Number , S/N : 5146315
Thông số kỹ thuật : 52T
Kích thước (D x R x C) mm: 215.0X132.0X5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 60T 253.7x187.5x3.9

Lá bố tự động 60T 253.7x187.5x3.9

Mã SP : VTH94586
Part Number , S/N : 6768446, FM1965
Thông số kỹ thuật : 60T
Kích thước (D x R x C) mm: 253.7x187.5x3.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 52T 148.6x107.4x2.3

Lá bố tự động 52T 148.6x107.4x2.3

Mã SP : VTH94585
Part Number , S/N : 81804832
Thông số kỹ thuật : 52T
Kích thước (D x R x C) mm: 148.6x107.4x2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 4T 243.8x204.2x6.3

Lá bố tự động 4T 243.8x204.2x6.3

Mã SP : VTH94584
Part Number , S/N : 6759048, FM5313
Thông số kỹ thuật : 4T
Kích thước (D x R x C) mm: 243.8x204.2x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 34T 180.0X98.0X6.0

Lá bố tự động 34T 180.0X98.0X6.0

Mã SP : VTH94583
Part Number , S/N : 5146036
Thông số kỹ thuật : 34T
Kích thước (D x R x C) mm: 180.0X98.0X6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 8T 311.2x235x5 (THAU)

Lá bố tự động 8T 311.2x235x5 (THAU)

Mã SP : VTH94582
Part Number , S/N : 6758737, FM4910MP
Thông số kỹ thuật : 8T
Kích thước (D x R x C) mm: 311.2x235x5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x2.2(THAU)

Lá bố tự động 60T 154.2x113.8x2.2(THAU)

Mã SP : VTH94581
Part Number , S/N : 81805123
Thông số kỹ thuật : 60T
Kích thước (D x R x C) mm: 154.2x113.8x2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 3T 285.6x203.3x3 (THAU)

Lá bố tự động 3T 285.6x203.3x3 (THAU)

Mã SP : VTH94580
Part Number , S/N : 6703050, FM6692MP
Thông số kỹ thuật : 3T
Kích thước (D x R x C) mm: 285.6x203.3x3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 50T 153.0X99.0X1.5 (THAU)

Lá bố tự động 50T 153.0X99.0X1.5 (THAU)

Mã SP : VTH94579
Part Number , S/N : 5143721
Thông số kỹ thuật : 50T
Kích thước (D x R x C) mm: 153.0X99.0X1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 6T 413.3x323.7x3 (THAU)

Lá bố tự động 6T 413.3x323.7x3 (THAU)

Mã SP : VTH94578
Part Number , S/N : 6702963, FM6694MP
Thông số kỹ thuật : 6T
Kích thước (D x R x C) mm: 413.3x323.7x3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 32T 140.0X91.0X2.4

Lá bố tự động 32T 140.0X91.0X2.4

Mã SP : VTH94577
Part Number , S/N : 5140243
Thông số kỹ thuật : 32T
Kích thước (D x R x C) mm: 140.0X91.0X2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 45T 133.1x92.7x1.6

Lá bố tự động 45T 133.1x92.7x1.6

Mã SP : VTH94576
Part Number , S/N : 5197160, FM1649
Thông số kỹ thuật : 45T
Kích thước (D x R x C) mm: 133.1x92.7x1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 3T 214.9x155.7x1.8 (THAU)

Lá bố tự động 3T 214.9x155.7x1.8 (THAU)

Mã SP : VTH94575
Part Number , S/N : 5196303, FM1938MP
Thông số kỹ thuật : 3T
Kích thước (D x R x C) mm: 214.9x155.7x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 54T 139.2X98.6X1.8

Lá bố tự động 54T 139.2X98.6X1.8

Mã SP : VTH94574
Part Number , S/N : 5137544
Thông số kỹ thuật : 64
Kích thước (D x R x C) mm: 139.2X98.6X1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 3T 214.9x155.7x1.8 (THAU)

Lá bố tự động 3T 214.9x155.7x1.8 (THAU)

Mã SP : VTH94573
Part Number , S/N : 1018239, FM1938MP
Thông số kỹ thuật : 3T
Kích thước (D x R x C) mm: 214.9x155.7x1.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 76T 176.0X124.0X3.2(THAU)

Lá bố tự động 76T 176.0X124.0X3.2(THAU)

Mã SP : VTH94572
Part Number , S/N : 5132309
Thông số kỹ thuật : 76T
Kích thước (D x R x C) mm: 176.0X124.0X3.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 59T 190.8x147.3x3

Lá bố tự động 59T 190.8x147.3x3

Mã SP : VTH94571
Part Number , S/N : 1018238, FM1933
Thông số kỹ thuật : 59T
Kích thước (D x R x C) mm: 190.8x147.3x3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 54T 139.2x98.2x8.7 (THAU)

Lá bố tự động 54T 139.2x98.2x8.7 (THAU)

Mã SP : VTH94570
Part Number , S/N : 1018225, FM5452MP
Thông số kỹ thuật : 54T
Kích thước (D x R x C) mm: 139.2x98.2x8.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »