Hộp số giảm tốc cốt âm NMRV

Hộp số giảm tốc cốt âm NMRV

Mã SP : VTH34312
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc SVD

Đầu giảm tốc SVD

Mã SP : VTH34311
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: SVD
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc SHD

Đầu giảm tốc SHD

Mã SP : VTH34310
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: SHD
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc UHM

Hộp số giảm tốc UHM

Mã SP : VTH34309
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: UHM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc VHM

Hộp số giảm tốc VHM

Mã SP : VTH34308
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: VHM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc LHM

Hộp số giảm tốc LHM

Mã SP : VTH34307
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: LHM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc DOLIN

Hộp số giảm tốc DOLIN

Mã SP : VTH34306
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: UH
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc VH

Hộp số giảm tốc VH

Mã SP : VTH34305
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: VH
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc LH

Hộp số giảm tốc LH

Mã SP : VTH34304
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: LH
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc TMW

Hộp số giảm tốc TMW

Mã SP : VTH34303
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: TMW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc TOM

Hộp số giảm tốc TOM

Mã SP : VTH34302
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: TOM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc EOM

Hộp số giảm tốc EOM

Mã SP : VTH34301
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: EOM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc EOW

Hộp số giảm tốc EOW

Mã SP : VTH34300
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: EOW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc HOM

Hộp số giảm tốc HOM

Mã SP : VTH34299
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: HOM
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc HOW

Hộp số giảm tốc HOW

Mã SP : VTH34298
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: HOW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc UMW

Hộp số giảm tốc UMW

Mã SP : VTH34297
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: UMW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc VMW

Hộp số giảm tốc VMW

Mã SP : VTH34296
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: VMW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc DOLIN

Hộp số giảm tốc DOLIN

Mã SP : VTH34295
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: LMW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc HMW

Hộp số giảm tốc HMW

Mã SP : VTH34294
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: HMW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc VW DOLIN

Hộp số giảm tốc VW DOLIN

Mã SP : VTH34293
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: VW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc UW

Hộp số giảm tốc UW

Mã SP : VTH34292
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: UW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc LW

Hộp số giảm tốc LW

Mã SP : VTH34291
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: LW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hộp số giảm tốc HW

Hộp số giảm tốc HW

Mã SP : VTH34290
Thông số kỹ thuật : 40 - 250
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 10:1-250:1
Kiểu dáng/Chủng loại: HW
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc đồng trục 2 đầu trục ra

Đầu giảm tốc đồng trục 2 đầu trục ra

Mã SP : VTH34289
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
Kiểu dáng/Chủng loại: 2 đầu trục ra
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương

Đầu giảm tốc đồng trục 01 âm 01 dương

Mã SP : VTH34288
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
Kiểu dáng/Chủng loại: 1 đầu âm 1 đầu dương
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc đồng trục SHM

Đầu giảm tốc đồng trục SHM

Mã SP : VTH34287
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
Kiểu dáng/Chủng loại: 1 đầu ra âm và 1 đầu ra dương
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu giảm tốc đồng trục SVM

Đầu giảm tốc đồng trục SVM

Mã SP : VTH34286
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Tỉ số truyền: 5:1 - 200:1
Kiểu dáng/Chủng loại: 1 âm và 1 dương
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá