Xe nâng điện TCM FB20-8

Xe nâng điện TCM FB20-8

Mã SP : GXQY
Model : FB20-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3690
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2013-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7

Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7

Mã SP : Z82B
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3900
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011-02
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB25-7

TCM FB25-7

Mã SP : RXMD
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4090
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2011-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7

Xe nâng điện ngồi lái TCM FB25-7

Mã SP : 4PUG
Model : FD25-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4110
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2012-11
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB30-7

TCM FB30-7

Mã SP : JSCL
Model : FB30-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 7930
Nâng cao (m) : 3
Năm : 2011-12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB30-7

TCM FB30-7

Mã SP : F0HE
Model : FB3-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 5430
Nâng cao (m) : 3500
Năm : 2012-03
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : I9N2
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2820
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2010
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-8

TCM FB15-8

Mã SP : S12P
Model : FB15-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2890
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2013-10
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : 073Y
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2750
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB30-7

TCM FB30-7

Mã SP : LOLU
Model : FB30-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 5000
Nâng cao (m) : 4
Năm : 2005-08
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-8

TCM FB15-8

Mã SP : MPCK
Model : FB15-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB20-7

TCM FB20-7

Mã SP : JKF9
Model : FB20-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : D4BZ
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB25-7

TCM FB25-7

Mã SP : YIBJ
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-8

TCM FB15-8

Mã SP : LQ8Q
Model : FB15-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : C0KC
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : 0KCK
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2815
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện TCM FB30-8

Xe nâng điện TCM FB30-8

Mã SP : C7SP
Model : FB30-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 72v-545ah
Trọng lượng , (Kg) : 5400
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-08
Giờ sử dụng (h) : 4371
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB30-7

TCM FB30-7

Mã SP : 7I88
Model : FB30-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 72v-545ah
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 4765
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB25-7

TCM FB25-7

Mã SP : 4PR4
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-565ah
Trọng lượng , (Kg) : 4090
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-07
Giờ sử dụng (h) : 10368
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB25-7

TCM FB25-7

Mã SP : 4PR4
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-565ah
Trọng lượng , (Kg) : 4090
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-07
Giờ sử dụng (h) : 10368
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB20-8

TCM FB20-8

Mã SP : UHBE
Model : FB20-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-450ah
Trọng lượng , (Kg) : 3600
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-01
Giờ sử dụng (h) : 6059
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái TCM FB15-8

Xe nâng điện đứng lái TCM FB15-8

Mã SP : GNHY
Model : FB15-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-400ah
Trọng lượng , (Kg) : 2890
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-10
Giờ sử dụng (h) : 656
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : IE06
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-400ah
Trọng lượng , (Kg) : 2820
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-11
Giờ sử dụng (h) : 9152
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : WEZJ
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-400ah
Trọng lượng , (Kg) : 2750
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-07
Giờ sử dụng (h) : 3791
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FB15-7

TCM FB15-7

Mã SP : 6QLG
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : 48v-400ah
Trọng lượng , (Kg) : 2850
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2009-02
Giờ sử dụng (h) : 8130
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá