Nissan J01M10

Nissan J01M10

Mã SP : A89E
Model : J01M10
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H15
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1997
Giờ sử dụng (h) : 638
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NH01A15

Nissan NH01A15

Mã SP : ADQV
Model : NH01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN A15
Trọng lượng , (Kg) : 2550
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70
Năm : 1987
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NL01A15

Nissan NL01A15

Mã SP : KOK9
Model : NL01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2740
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-08
Giờ sử dụng (h) : 13980
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F1A15D

Nissan NP1F1A15D

Mã SP : W4XY
Model : NP1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2725
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-11
Giờ sử dụng (h) : 7181
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F1A15D

Nissan NP1F1A15D

Mã SP : BUAY
Model : NP1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2735
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-07
Giờ sử dụng (h) : 11044
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan P1F1A15D

Xe nâng dầu Nissan P1F1A15D

Mã SP : YZQ2
Model : P1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2695
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 10419
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan P1F1A15D

Xe nâng dầu Nissan P1F1A15D

Mã SP : OA8A
Model : P1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2695
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 14902
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL01A15W

Nissan PL01A15W

Mã SP : E15C
Model : PL01A15W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2690
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004-09
Giờ sử dụng (h) : 12278
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NH01A18

Nissan NH01A18

Mã SP : Z5W3
Model : NH01A18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN A15
Trọng lượng , (Kg) : 2920
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1992
Giờ sử dụng (h) : 9048
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F2M20D

Nissan NP1F2M20D

Mã SP : 7T47
Model : NP1F2M20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 1738
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : MQ62
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-10
Giờ sử dụng (h) : 10016
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : WUEZ
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 5314
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : DU4O
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 5996
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : QBIA
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 6715
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan P1F2A20J

Xe nâng dầu Nissan P1F2A20J

Mã SP : G4EL
Model : P1F2A20J
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3340
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-07
Giờ sử dụng (h) : 4265
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02A20

Nissan PL02A20

Mã SP : W23W
Model : PL02A20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3320
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 3498
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan PL02A20W

Xe nâng dầu Nissan PL02A20W

Mã SP : 33MC
Model : PL02A20W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3710
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 11260
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02M20

Nissan PL02M20

Mã SP : 9TP8
Model : PL02M20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3405
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2003
Giờ sử dụng (h) : 7021
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan PL02M20W

Xe nâng dầu Nissan PL02M20W

Mã SP : QXHQ
Model : PL02M20W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3330
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 16440
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A25D

Nissan P1F2A25D

Mã SP : ERIN
Model : P1F2A25D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3975
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-12
Giờ sử dụng (h) : 2734
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A25D

Nissan P1F2A25D

Mã SP : 8O5O
Model : P1F2A25D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3970
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 9702
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02A25W

Nissan PL02A25W

Mã SP : PA54
Model : PL02A25W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3815
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-05
Giờ sử dụng (h) : 8069
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NISSAN UG1F2A35D

NISSAN UG1F2A35D

Mã SP : 0CXV
Model : UG1F2A35D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K25
Trọng lượng , (Kg) : 5405
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 8940
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02M25W

Nissan PL02M25W

Mã SP : HKJS
Model : PL02M25W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 4040
Nâng cao (m) : 4.75
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-03
Giờ sử dụng (h) : 6984
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02725
Part Number , S/N : YGL02-002827
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : YGL02-002827
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4735
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007-01
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02717
Part Number , S/N : J01A15-120009
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : J01A15-119280
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2600
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2000-12
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02714
Part Number , S/N : NP1F1-001122
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : NP1F1-001122
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2700
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2009-10
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02713
Part Number , S/N : J01A15-119280
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : J01A15-119280
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2505
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004-04
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NISSAN 3000MM

Xe nâng NISSAN 3000MM

Mã SP : VTH02712
Part Number , S/N : FL01-000505
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FL01-000505
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2890
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004-10
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4035MM

Xe nâng Nissan 4035MM

Mã SP : VTH02685
Part Number , S/N : U01L15U-R1G-05995
Thông số kỹ thuật : 4035MM
Model : U01L15U-R1G-05995
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2565
Nâng cao (m) : 4.035
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*127
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 5150MM

Xe nâng Nissan 5150MM

Mã SP : VTH02671
Part Number , S/N : P1B2-001179
Thông số kỹ thuật : 5150MM
Model : P1B2-001179
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4056
Nâng cao (m) : 5.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng mitsubhi 3000MM

Xe nâng mitsubhi 3000MM

Mã SP : VTH02663
Part Number , S/N : P1F1-402024
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : P1F1-402024
Trọng lượng , (Kg) : 3090
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2015
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4000MM

Xe nâng Nissan 4000MM

Mã SP : VTH02409
Part Number , S/N : YL02A25U
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : YL02A25U
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02514
Part Number , S/N : YL02A25-YL02-002297
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : YL02A25-YL02-002297
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3985
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02513
Part Number , S/N : YL02A20-YL02-004555
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : YL02A20-YL02-004555
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3565
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4000MM

Xe nâng Nissan 4000MM

Mã SP : VTH02512
Part Number , S/N : 02ZYGL02A35-YGL02-000164
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 02ZYGL02A35-YGL02-000164
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4895
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2003
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000

Xe nâng Nissan 3000

Mã SP : VTH02411
Part Number , S/N : ULG02
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : ULG02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4000MM

Xe nâng Nissan 4000MM

Mã SP : VTH02410
Part Number , S/N : UJ02-111440
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : UJ02-111440
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NISSAN 3300MM

Xe nâng NISSAN 3300MM

Mã SP : VTH02511
Part Number , S/N : UGL02A35W-UGL02-001245
Thông số kỹ thuật : 3300MM
Model : UGL02A35W-UGL02-001245
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4825
Nâng cao (m) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan

Xe nâng Nissan

Mã SP : VTH02510
Part Number , S/N : B5ZRGH02A30-RBH02-002058
Model : B5ZRGH02A30-RBH02-002058
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 5455
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02509
Part Number , S/N : PL02M20-PL02-000039
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : PL02M20-PL02-000039
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3405
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2003
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02508
Part Number , S/N : PL01H15W-PL01-001582
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : PL01H15W-PL01-001582
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2760
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4300MM

Xe nâng Nissan 4300MM

Mã SP : VTH02507
Part Number , S/N : P1F2A20D-P2-003592
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : P1F2A20D-P2-003592
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4000MM

Xe nâng Nissan 4000MM

Mã SP : VTH02506
Part Number , S/N : P1F1A15J-P1F1-003252
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : P1F1A15J-P1F1-003252
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2775
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02505
Part Number , S/N : NL01M18-NL01-000422
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : NL01M18-NL01-000422
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2905
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4300MM

Xe nâng Nissan 4300MM

Mã SP : VTH02504
Part Number , S/N : NJ02A25-NH01-007050
Thông số kỹ thuật : 4300MM
Model : NJ02A25-NH01-007050
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2550
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02503
Part Number , S/N : NH01M15-NH01-007050
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : NH01M15-NH01-007050
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2550
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02502
Part Number , S/N : L01A15W-L01-004726
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : L01A15W-L01-004726
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2795
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 4000MM

Xe nâng Nissan 4000MM

Mã SP : VTH02501
Part Number , S/N : KDN-Y1F2-005770
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4440
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 6000MM

Xe nâng Nissan 6000MM

Mã SP : VTH02500
Part Number , S/N : JO1M15-J01111022
Thông số kỹ thuật : 6000MM
Model : JO1M15-J01111022
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3005
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000mm

Xe nâng Nissan 3000mm

Mã SP : VTH02499
Part Number , S/N : J01A15-j01-111127
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : J01A15-j01-111127
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2570
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM FBT-J1F4-000359

Xe nâng Nissan 3000MM FBT-J1F4-000359

Mã SP : VTH02458
Part Number , S/N : FBT-J1F4-000359
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FBT-J1F4
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 6275
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02452
Part Number , S/N : EPT- P1F1-002192
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : EPT- P1F1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2650
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM

Xe nâng Nissan 3000MM

Mã SP : VTH02451
Part Number , S/N : EBY-P1F1-001733
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : EBY-P1F1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2700
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Nissan 3000MM EBT-UG1F2-000833

Xe nâng Nissan 3000MM EBT-UG1F2-000833

Mã SP : VTH02450
Part Number , S/N : EBT-UG1F2-000833
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : EBT-UG1F2
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4786
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NISSAN 3000MM EBT-NP1F1-000896

Xe nâng NISSAN 3000MM EBT-NP1F1-000896

Mã SP : VTH02449
Part Number , S/N : EBT-NP1F1-000896
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : EBT-NP1F1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2705
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá